สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ แห่งราชอาณาจักรไทย ประจำราชรัฐโมนาโก

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งราชอาณาจักรไทย ประจำราชรัฐโมนาโก พร้อมให้บริการและความช่วยเหลือแก่บุคคลสัญชาติไทยในโมนาโก ทั้งที่มีถิ่นพำนักหรือที่เดินทางชั่วคราวในพื้นที่ 

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์มีหน้าที่ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมระหว่างไทยและโมนาโก รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ

ข่าว-กิจกรรม

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งราชอาณาจักรไทยในโมนาโกแจ้งให้คุณทราบ

งานสัมมนา : « ธุรกิจปลายทาง : ประเทศไทย »

This conference took place in presence of His Excellency, the Ambassador of Thaïland in Paris, Mr. Sarun CHAROENSUWAN, the Honorary Consulate of...

Business Destination : Thailand

Business Destination Présentiel uniquement, nombre de places extrêmement limité ! THAILANDE Mercredi 23 juin de 14h30 à 16h30 Salon Grand Prix du...

Régis Bergonzi กงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ โมนาโก

โดยคำนึงถึงคณะกรรมการกงสุล ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 โดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช… พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยทรงแต่งตั้งนาย Régis...

ภารกิจของสถานกงสุล

ภารกิจหลักของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์

  • สนับสนุนการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและโมนาโกในทุกมิติ
  • ให้บริการและความช่วยเหลือแก่บุคคลสัญชาติไทยในโมนาโก อาทิ การอำนวยความสะดวกการติดต่อกับหน่วยงานราชการ และการรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในโมนาโก
  • ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและโมนาโกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกด้าน ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา และการท่องเที่ยว เป็นต้น
  • ให้คำแนะนำแก่บุคคลสัญชาติโมนาโกที่ต้องการจะเดินทางไปยังประเทศไทย
  • ให้ข้อมูลและคำปรึกษาที่เป็นประโยชน์และแสวงหาความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไทยและโมนาโก

* สถานกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งราชอาณาจักรไทย ประจำราชรัฐโมนาโก
จะไม่รับยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง การตรวจลงตรา (วีซ่า) หรือการรับรองเอกสาร

โดยเรื่องดังกล่าวต้องติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงปารีสเท่านั้น ที่หมายเลข 01.56.26.50.50 หรือ ทางไปษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

(เพื่อความรวดเร็วในการประสานงาน กรุณาส่งข้อความไปยังฝ่ายที่ท่านประสงค์จะติดต่อ ตามหัวข้อที่ระบุ)

ตรวจลงตรา : visa.par@mfa.mail.go.th
หนังสือเดินทาง : passport.par@mfa.mail.go.th
บัตรประจำตัวประชาชน : idcard.par@mfa.mail.go.th
ทะเบียนราษฎร : civil.par@mfa.mail.go.th
นิติกรณ์ : legal.par@mfa.mail.go.th
คนไทยตกทุกข์ / การให้ความช่วยเหลือคนไทย / คนไทยกลับประเทศไทย : consular.par@mfa.mail.go.th
ติดต่อสอบถามด้านอื่นๆ : contact.par@mfa.mail.go.th

สำหรับการขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของสถานทูตเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส :
http://www.thaiembassy.fr/services/fraisth/

ติดต่อสอบถาม

หากท่านมีคำถามหรือประสงค์จะขอรับข้อมูลใด ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ด้วยตนเอง

(ต้องทำการนัดหมาย) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งราชอาณาจักรไทย ประจำราชรัฐโมนาโก

37, Boulevard des Moulins

MC 98000 – MONACO

อีเมล : contact@thaiconsulate.mc

โทรศัพท์ : + 377 93 30 83 38

สำหรับการขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของสถานทูตเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส :

http://www.thaiembassy.fr/services/fraisth/